Les “Ateliers Formation Professionnelle” se présentent

D‘Ausbildung fir Elektroberuffer am LLJ.

D’Reform vun der Formation professionnelle féiert zu dräi verschidden Diplomer:

  • zum „Berufsbefähigungszeugnis“, wat zur „Grundausbildung“ (Formation professionnelle de base) CCP (Certificat de capacité professionnelle) gehéiert, a wat den CITP (Certificat d’initiation technique et professionnelle) an den CCM (Certificat de capacité manuelle) ersetzt ;
  • zum Diplom iwwert „berufliche Reife“ DAP (Diplôme d’aptitude professionnelle), wat den CATP (Certificat d’aptitude technique et professionnelle) ersetzt, an
  • zum „Technikerdiplom“ DT (Diplôme de technicien), woubäi den DAP an den DT zur „beruflicher Initialausbildung“ (Formation professionnelle initiale) gehéieren.

Bei eis am Lënster Lycée si mir frou dës Ausbildung kënnen ze ënnerriichten an der Form vun enger C0EL an enger C1EL. Well d’Ausbildung dräi Joer dauert hunn mir och dat drëtt Ausbildungsjoer C2EL ze enseignéieren, wou eis Schüler sech dann och engem Endexame stelle mussen.

Fir d’Ausbildung zum DAP an DT an der Elektrotechnik (EE électronicien en énergie an EC électronicien en communication) si mir voller Hoffnung a gudder Deng fir déi Fachrichtungen och an eisem Gebai ze starten. Dofir maachen mir een Opruff un d’Kolleginnen a Kollege mat hire Schüler an un d’Elteren, fir massiv Reklamm ze maachen, dat dës Formatiounen an eisem gutt ageriichte Gebai och kënnen ulafen.

Merci soen den Här Simoes an och den Här Bethke, eise Schüler vun der C0EL, C1EL an C2EL fir hiren Asaz a fir hiert Engagement. Et muss ee bedenken, dass déi jugendlech Leit net di beschten a flottste Pist hannert sech hunn, awer lo hiere Wee fonnt hunn an dat mëscht eis Spaass.

Projet intégré intermédiaire 2016

01EL