Loading Events
This event has passed.

Leif Alleguerten,

Nomëttes den 30sten Abrëll vun 12.25 bis 16 Auer ginn verschidden Workshops zum Thema Offall ugebueden.
Déi Workshops ginn zum Deel vun Kolleg(inn)en ugebueden, mee awer och vun externen Partner. Insgesamt wäerten et em déi 14 Workshops sinn.
D’Umeldung gëtt online gemaach. Ech verschécken dozou an den nächsten Deeg nach eng separat Mail.
Dir kennt dann är Klasse umellen. Mir freeën éiss all op een spannenden an erfollegräichen Nomëtten.

Mat den beschten Gréiss,

Marc Zimer
Fir den Nothaltegkeetsgruppe

——————————-

Dear all,

On April 30th will be held off the first day of sustainability at LLJ. During the afternoon there will be offered various workshops on the subject of waste (from 12.15 to 16.00).
These workshops are held partly by colleagues, but also by external partners. There are 14 workshops in total.
The registration will be completed online and will be sent out within the next days.

Have a nice day,

Marc Zimer