Den Donneschten 30. Januar, hu mir mat enger emotionaler Gedenkzeremonie, déi zesummen mat der Amicale Albert Ungeheuer an der Fédération des enrôlés de force organiséiert gouf, den Affer geduecht, déi beim #MassacredeSlonsk virun 75 Joer vun der SS ëmbruecht gi sinn; dorënner waren 91 lëtzebuerger Jongen.

Bei dëser Matinée commémorative ware mir houfreg, dass vill Leit aus der Regierung, dem Ministère d’Etat, verschiddenen Ambassaden, der Gemeng, dem Comité pour la mémoire de la deuxième guerre mondialean der Memoshoah sech dofir Zäit geholl hunn; et ass essentiell dass mir haut een Zeechen setzen géint Intoleranz, Rassismus an Xenophobie, dass mir ni vergiessen wat deemools geschitt ass, an dass mer alles dofir maachen, dass esou eppes sech ni méi widderhëlt.

Eis Schüler ware ganz beréiert vun där emouvanter Zeremonie, déi mat Rieden an musikaleschen wéi och literareschen Interpretatiounen verbonne war.

Op dëser Plaz e grousse Merci un all déi di matgewierkt hunn; der 4eGPS, eisen zwou Choralen, eisen zwee Cellisten, dem Nicolas Lech, den Enseignanten déi si encadréiert a mat hinnen geübt hunn, der Madame Myriam Bouchon an dem Här Marc Zimer fir d‘Organisatioun, souwéi eisen Éieregäscht fir hir Presenz; dem Här François Bausch Vizepremierminister, dem Här Jean-Claude Müller an dem Här Patrick Majerus aus dem Ministère d’Etat, dem Här Romain Reitz Buergermeeschter vu Jonglënster, der Madame Françoise Hetto-Gaasch Schäffen an Deputéiert, dem Här Piotr Wojtczak polneschen Ambassdeur, dem Här Jean-Louis Six belschen Ambassadeur (Embassy of Belgium in Luxembourg), dem Här Dr. Heinrich Kreft däitschen Ambassadeur (Deutsche Botschaft Luxemburg ), der Madame Yvonne Ruijters vun der hollännescher Ambassade, dem Här Vincent Fally Präsident vun der Amicale Albert Ungeheuer, dem Här Erny Lamborelle Präsident vun der Fédération des enrôlés de force, den Hären Jeannot Aach, Fernand Diederich, Jim Goerres, André Pletsch, Vic Weber vum Comité pour la mémoire de la deuxième guerre mondiale.