Den 28. Februar 2020 gouf bei enger flotter Presentatioun, dem Minister Claude Meisch d’Handlungskonzept vun der Voie de préparation vum Lënster Lycée offiziell iwwerreecht.

An dësem Dokument sinn alleguerten d’Konzeptbausteng ( wéi d’Voie de préparation am LLJ fonctionéiert) detailléiert beschriwwen – eng immens Aarbecht, wou mer all deenen Leit e grousse Merci soen, déi dorunner geschafft hunn.

Niewent den Enseignanten, waren e Freiden Nomëtten och Elteren a Schüler present, fir all den Interesséierten an Éieregäscht zousätzlech Erklärungen ze ginn.