Den 2. Mäerz war d’COP op Visite bei Phillipps home specialist. An dësem Betrieb ginn et eng helle Wull vun Beruffer. Mir kruten 7 Beräicher mat villen interessanten Erklärungen virgestallt; Maler a Verputzer, Fënster an Dieren, Buedembelag, Dachdeckeraarbechten, Schräineraarbechten, Elektriker a Landschaftsgärtner.
Mir soe MERCI fir di immens Méi, déi sech den Här Phillipps, den Här Konter a seng Mataarbechter gemaach hunn.