Wale fir de Schülercomité 2019

Dëst Joer fannen d’Walen an der Woch vum 14. Oktober bis den 18. Oktober am Festsall statt. Et hunn sech 22 Kandidaten gemellt.
Unhand vu verschidde Video-Interviewen stelle mir iech d‘Kandidaten, bis op 4 Stéck di gefeelt hu, vir.

This year the elections for the Student Committee take place in the Festival Hall in the week beginning 14th October until the 18th October.  There are 22 candidates registered for positions.  Each candidate has a video presentation.